bg2_2000.jpg

ProEnergo
VI Sympozjum naukowe

Możliwości i Horyzonty Ekoinnowacyjności
Ekorozwój i samowystarczalność energetyczna

26 - 27 maja 2022 r.
Hotel Holiday Inn Józefów k. Warszawy

Click me
bg1_2000.jpg

ProEnergo
VI Scientific Symposium

Opportunities and Prospects of Ecological Innovation
Ecological Development and Energy Self-sufficiency

26 - 27 May 2022
at the Hotel Holiday Inn Józefów near Warsaw, Poland

Dr inż. Dariusz Całus

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy,

 
W imieniu Komitetu Naukowego i Komitetu Organizacyjnego mam zaszczyt zaprosić Państwa na VI Sympozjum
Naukowe „ProEnergo – Możliwości i Horyzonty Ekoinnowacyjności” pt. „Ekorozwój i samowystarczalność
energetyczna”, które odbędzie się w dniach 26-27.05.2022 r. w Hotelu Holiday Inn Jozefów k/Warszawy.
Po dwóch latach przerwy spowodowanej ogólnoświatową pandemią i jej obostrzeniami, wracamy z optymizmem i
zapraszamy do udziału w naszym wydarzeniu.
 
Ostatnie wydarzenia pokazały jak niezwykle istotna jest niezależność energetyczna i możliwość
dywersyfikacji źródeł energii dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego naszego państwa. Z tego względu
tegoroczna edycja koncentruje się na zagadnieniach dotyczących, transformacji sektora energetycznego,
wyznaczenia kierunków decentralizacji elektroenergetyki, budowy lokalnych i regionalnych społeczności
energetycznych oraz obywatelskiego wymiaru energetyki i ekorozwoju. Mamy nadzieję, że nasze Sympozjum będzie
się nadal czynnie wpisywać w propagowanie idei transformacji energetycznej Polski w obszarach tematycznych
związanych z wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań w sektorze energetyki odnawialnej, elektromobilności,
efektywności energetycznej i magazynowania energii, jak również z kierunkami rozwoju polityki
klimatyczno-energetycznej i mechanizmami wsparcia ekoinnowacyjnych przedsięwzięć. Kontynuujemy tradycję
wymiany poglądów, rekomendacji i doświadczeń, a do grona prelegentów i uczestników sympozjum zapraszamy
przedstawicieli sektora finansowego, świata nauki, przemysłu, ochrony środowiska i samorządów. Celem
pośrednim Sympozjum jest utworzenie trwałej platformy nawiązania współpracy międzysektorowej. Mamy nadzieję,
że takie spotkania zaowocują pomyślnymi wdrożeniami nowych, ekoinnowacyjnych koncepcji.
 
Istnieje również możliwość publikacji rozszerzonych wersji referatów jako rozdziału w monografii, po
uzyskaniu pozytywnych recenzji, w pokonferencyjnej monografii naukowej, liczba punktów MNiSW: 20. Wyróżnione artykuły według decyzji Komitetu Naukowego oraz za dodatkową opłatą według cennika czasopisma, mogą zostać opublikowane w następujących punktowanych czasopismach naukowych:
 • ENERGIES (Open Access Journal, liczba punktów MNiSW: 140, Impact Factor: 3,004), numer specjalny zatytułowany Technical, Economic and Managerial Aspects of the Energy Transition; w ramach prezentowanego numeru specjalnego poszukiwany jest oryginalny, naukowy wkład w szeroko rozumianą transformację energetyczną widzianą przez pryzmat nauk technicznych, ekonomicznych i o zarządzaniu
  Szczegółowe informacje dostępne na stronie:
  https://www.mdpi.com
 • ENVIRONMENTAL PROTECTION AND NATURAL RESOURCES wydawane przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, liczba punktów MNiSW: 40, szczegółowe informacje dostępne na stronie:
  ios.edu.pl/czasopismo
Z poważaniem,
Dr. inż. Dariusz Całus
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Komitet Honorowy

Paweł Sałek

Doradca prezydenta RP

Joanna Tarnawska

Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczpospolitej Polskiej w Federalnej Republice Nigerii oraz w krajach dodatkowej akredytacji: Republice Beninu, Republice Kamerunu, Republice Sierra Leone, Republice Togijskiej, Republice Ghany, Republice Liberii oraz Republice Gwinei Równikowej

Artur Michalski

Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Norbert Sczygiol

Rektor Politechniki Częstochowskiej

Krystian Szczepański

Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego

Piotr Apollo

Prezes Zarządu TAURON Nowe Technologie

Komitet Naukowy

 • Dr hab. inż. Krzysztof Chwastek, Prof. PCz,  – Przewodniczący
 • Prof. Jarosław Guziński, Politechnika Gdańska
 • Prof. Jacek Kamiński, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
 • Prof. Andriy Kityk, Politechnika Częstochowska
 • Prof. Zbigniew Krzemiński, MMB Drives
 • Prof. Roman Niżnikowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Prof. Norbert Sczygiol, Politechnika Częstochowska
 • Dr hab. inż. Stanisław Chudzik, Prof. Uczelni, Politechnika Częstochowska
 • Dr hab. inż. Sebastian Dudzik, Prof. Uczelni, Politechnika Częstochowska
 • Dr hab. inż. Piotr Gębara, Prof. Uczelni, Politechnika Częstochowska
 • Dr hab. inż. Rafał Kobyłecki, Prof. Uczelni, Politechnika Częstochowska
 • Dr hab. inż. Rafał Koteras, Prof. Uczelni, Politechnika Opolska
 • Dr hab. inż. Marek Lis, Prof. Uczelni, Prof. Politechnika Częstochowska
 • Dr hab. inż. Mariusz Najgebauer, Prof. Uczelni, Politechnika Częstochowska
 • Dr hab. inż. Andrzej Popenda, Prof. Uczelni, Politechnika Częstochowska
 • Dr hab. inż. Marcin Wesołowski, Politechnika Warszawska
 • Dr hab. inż. Rafał Marek Wojciechowski, Politechnika Poznańska, KE PAN
 • Dr hab. inż. Andrzej Waindok, Prof. Uczelni, Politechnika Opolska
 • Dr hab. Anna Wolak-Tuzimek, prof. UTH, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
 • Dr hab. inż. Ihor Bordun, Politechnika Częstochowska
 • Dr hab. inż. Fedir Ivashchyshyn, Politechnika Częstochowska
 • Dr hab. inż. Arkadiusz Lewicki, Politechnika Gdańska
 • Dr hab. inż. Oleksandr Makarchuk, Politechnika Częstochowska
 • Dr hab. inż. Marcin Morawiec, Politechnika Gdańska
 • Dr inż. Dariusz Całus, Politechnika Częstochowska
 • Dr Tomasz Dąbrowski, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
 • Dr inż. Andrzej Jąderko, Politechnika Częstochowska
 • Dr Radosław Luft, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
 • Dr inż. Volodymyr MOROZ, Politechnika Częstochowska
 • Dr Elżbieta Noworol-Luft, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
 • Dr inż. Maciej Sołtysik, Politechnika Częstochowska
 • Dr inż. Krystian Szczepański, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
 • Dr Adam Weinert, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Dr Łukasz Wójtowicz, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
 • Dr Karol Sońta, Kancelaria Radcy Prawnego Karol Sońta

Komitet Organizacyjny

Dr inż. Dariusz Całus

Przewodniczący

Dr inż. Maciej Sołtysik

Wiceprzewodniczący

Mgr inż. Piotr Zacharski

Wiceprzewodniczący

Mgr Piotr Chabecki

Sekretarz

Dr hab. inż. Oleksandr Makarchuk
Dr hab. inż. Fedir Ivashchyshyn
Dr hab. inż. Ihor Bordun
Mgr inż. Ewelina Szymczykiewicz
Mgr inż. Patryk Gałuszkiewicz

Tematyka sympozjum

I. Elektroenergetyka
 1. Energetyka odnawialna.
 2. Elektromobilność.
 3. Wytwarzanie energii elektrycznej.
 4. Dystrybucja energii elektrycznej.
 5. Efektywność energetyczna.
 6. Magazynowanie energii.
 7. Nowoczesne systemy pomiarowe w elektroenergetyce.
 8. Regulacja energetyki.
 9. Sprzedaż energii elektrycznej.
 10. Finansowanie restrukturyzacji sektora energetycznego w przyszłej perspektywie finansowej.
 11. Inwestycje w elektroenergetyce.
 12. Elektroenergetyka w okresie reformy – efekty ekonomiczne.
 13. Możliwości ekonomiczne i techniczne Miejskich Operatorów Energetycznych.
 14. Wyzwania dla Polski w świetle nowej polityki energetycznej Unii Europejskiej.
 15. Prognozowanie w elektroenergetyce, ocena pracy systemu.
 16. Możliwości i horyzonty Energetyki Prosumenckiej i ich realne zastosowania.
 17. Energetyka wiatrowa - diagnostyka i naprawa.
II. Nowoczesne technologie
 1. Nowatorskie metody otrzymywania paliw, energii i materiałów z odpadów oraz recyklingu odpadów.
 2. Polityka ładu przestrzennego.
 3. Środowisko mieszkalne.
 4. Przestrzenna Inteligencja.
 5. Inteligentne instalacje oświetleniowe.
 6. Zrównoważone wykorzystanie zasobów energii w przemyśle.
 7. Skanowanie przestrzenne.
 8. Systemy i metody badań materiałów.
 9. Metody termowizyjne w diagnostyce konstrukcji.
 10. Wibrodiagnostyka konstrukcji.
III. Ekorozwój
 1. Ochrona klimatu.
 2. Polityka klimatyczno-energetyczna.
 3. Ekorozwój w perspektywie 2050 roku.
 4. Ochrona i racjonalizacja wykorzystania wód.
 5. Zrównoważony rozwój w budownictwie.
 6. Środowiskowe aspekty pozyskiwania gazu niekonwencjonalnego.
 7. Zmniejszenie emisyjności gospodarki w aspekcie Ustawy antysmogowej.
 8. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł Odnawialnych.
 9. Rozwój wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji – perspektywy rozwoju.
 10. Mechanizmy wsparcia wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji w krajach Unii Europejskiej.
 11. Dyrektywy i przepisy UE w energetyce.

Redakcja

Istnieje również możliwość publikacji rozszerzonych wersji referatów jako rozdziału w monografii, po
uzyskaniu pozytywnych recenzji, w pokonferencyjnej monografii naukowej, liczba punktów MNiSW: 20. Wyróżnione artykuły według decyzji Komitetu Naukowego oraz za dodatkową opłatą według cennika czasopisma, mogą zostać opublikowane w następujących punktowanych czasopismach naukowych:
 • ENERGIES (Open Access Journal, liczba punktów MNiSW: 140, Impact Factor: 3,004), numer specjalny zatytułowany Technical, Economic and Managerial Aspects of the Energy Transition; w ramach prezentowanego numeru specjalnego poszukiwany jest oryginalny, naukowy wkład w szeroko rozumianą transformację energetyczną widzianą przez pryzmat nauk technicznych, ekonomicznych i o zarządzaniu
  Szczegółowe informacje dostępne na stronie:
  https://www.mdpi.com
 • ENVIRONMENTAL PROTECTION AND NATURAL RESOURCES wydawane przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, liczba punktów MNiSW: 40, szczegółowe informacje dostępne na stronie:
  ios.edu.pl/czasopismo

Formatka do monografii – Pobierz (pdf)
Formatka poster – Pobierz (pdf)

image

Program sympozjum

Środa/Czwartek 25/26.05.2022 r. Piątek 27.05.2022 r. Pobierz program (pdf)
Godzina Temat Wykładowca
ŚRODA 25.05.2022 r. 
Od godz. 18:00 Zakwaterowanie
CZWARTEK 26.05.2022 r. 
08:00 – 09:30 Śniadanie
09:00 – 11:00 Rejestracja i zakwaterowanie
11:00 – 12:00 Uroczyste otwarcie VI Sympozjum Naukowego „ProEnergo 2022”, powitanie uczestników Sympozjum i zaproszonych gości Przewodniczą:
dr hab. inż. Krzysztof CHWASTEK, prof. PCz
dr inż. Krystian SZCZEPAŃSKI
dr inż. Dariusz CAŁUS
Moderator:
Piotr ZACHARSKI
Wystąpienia zaproszonych gości honorowych:
Doradca prezydenta RP – Paweł SAŁEK
Przedstawiciel Ministerstwa Klimatu i Środowiska
Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczpospolitej Polskiej w Federalnej Republice Nigerii oraz w krajach dodatkowej akredytacji: Republice Beninu, Republice Kamerunu, Republice Sierra Leone, Republice Togijskiej, Republice Ghany, Republice Liberii oraz Republice Gwinei Równikowej – Joanna TARNAWSKA
Rektor Politechniki Częstochowskiej – prof. Norbert SCZYGIOL
Wiceprezes NFOŚiGW – Artur MICHALSKI
Wiceprezes NFOŚiGW – Sławomir MAZUREK
Wiceprezes PSG – Jakub KOWALSKI
Wiceprezes PEKAO S.A. – Paweł STRĄCZYŃSKI
Prezes KAPE – Sebastian BODZENTA
Prezes WFOŚiGW Warszawa – Marek RYSZKA
12:00 – 13:15 Obrady, sesja I – Transformacja energetyczna Przewodniczący:
dr hab. inż. Krzysztof CHWASTEK, prof. PCz
Wpływ transformacji energetycznej na rozwój rynku energii i zachowania jego uczestników – referat zamawiany (15 min.) Maciej SOŁTYSIK – Wydział Elektryczny Politechniki Częstochowskiej
Transformacja sektora ciepłowniczego – referat zamawiany (15 min.) Radosław TABAK – Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Modele i analizy klimatyczno-energetyczne – referat zamawiany (15 min.) Krystian SZCZEPAŃSKI – IOŚ-PIB
Rewizja Dyrektywy ws. Emisji Przemysłowych (IED) (15 min.) Michał Chędożko - Przedstawiciel Komisji Europejskiej
Policy Officer, European Commission DG Environment Directorate C - Quality of Life, Unit C4 - Industrial Emissions & Safety
13:15 – 14:15 Obiad   
14:30 – 15:45 Obrady, sesja II – Ekorozwój i nowoczesne technologie Przewodniczący:
dr inż. Krystian SZCZEPAŃSKI
Mechanizmy finasowania energetyki i ciepłownictwa (15 min.) Artur MICHALSKI – Wiceprezes NFOŚiGW
Efektywność energetyczna w polskich MŚP – referat zamawiany (15 min.)dr inż. Anna DYLĄG
Porównanie magazynów energii pod względem współczynnika atrakcyjności technologii – referat zamawiany (15 min.) Zbigniew GAŁUSZKIEWICZ, Patryk GAŁUSZKIEWICZ, Politechnika Częstochowska
Efekt magnetokaloryczny w materiałach o temperaturze Curie zbliżonej do temperatury pokojowej – referat zamawiany (15 min.) Roman GOZDUR – Politechnika Łódzka
Piotr GĘBARA, Krzysztof CHWASTEK – Politechnika Częstochowska
15:45 – 16:15 Przerwa kawowa   
16:15 – 17:45 Panel dyskusyjny – Transformacja energetyczna – modele, źródła finansowania. Moderator: Mec. Beata SUPERSON-POLOWIEC
Głos w dyskusji zabiorą:
Paweł SAŁEK, Doradca Prezydenta RP
Jakub KOWALSKI, Wiceprezes PSG
Artur MICHALSKI, Wiceprezes NFOŚiGW
Sławomir MAZUREK, Wiceprezes NFOŚiGW
Krystian SZCZEPAŃSKI, IOŚ-PIB
Maciej SOŁTYSIK, Wydział Elektryczny Politechniki Częstochowskiej
19:45 Uroczysta kolacja
Godzina Temat Wykładowca
08:00 – 09:30 Śniadanie
10:00 – 11:30 Obrady, sesja III – posterowa Przewodniczący: dr inż. Andrzej JĄDERKO
Praktyczna synteza cyfrowych układów sterowania układami elektroenergetycznymi Volodymyr MOROZ, Politechnika Częstochowska, Politechnika Lwowska
Anastasia VAKARCHUK, Politechnika Lwowska
Eko-innowacyjne rozwiązania w zakresie zrównoważonego transportu miejskiego w Tychach Marcin ROGALA, Tyskie Linie Trolejbusowe
Artur CYWIŃSKI, OMEGA-System, Tychy
Krzysztof CHWASTEK, Politechnika Częstochowska
Badania symulacyjne algorytmów nawigacji robotów mobilnych. Adam RAPALSKI, Politechnika Częstochowska
Efekt memrystora w 2D heterostrukturach Fedir IVASHCHYSHYN, Politechnika Częstochowska, Politechnika Lwowska
Vitalii MAKSYMYCH, Politechnika Lwowska
Właściwości przekładników prądowych ułamkowych mocy do zastosowań sieciach rozdzielczych nn. Wojciech PLUTA, Paweł CZAJA, Politechnika Częstochowska
Uwzględnienie zależności temperaturowych własności metali w analizie obliczeniowej układu napędowego samotoku transportowego. M. PATRO, Wojciech PLUTA, Politechnika Częstochowska
Wpływ właściwości optycznego teksturowania powierzchni na wydajność ogniwa fotowoltaicznego Zenoviy KOHUT, Politechnika Częstochowska, Politechnika Lwowska
Dariusz CAŁUS, Politechnika Częstochowska
Badania superkondensatorów przeznaczonych do wygładzania szczytowych obciążeń sieci elektroenergetycznych Ihor BORDUN, Politechnika Częstochowska, Politechnika Lwowska
Ewelina SZYMCZYKIEWICZ, Politechnika Częstochowska
Diagnostyka wad produkcyjnych materiałów ferromagnetycznych z użyciem magnetycznych sensorów siły Krzysztof SZEWCZYK, Andrzej POPENDA, Tomasz WALASEK, Politechnika Częstochowska
Utylizacja odpadów i produktów ubocznych rolnictwa poprzez wytwarzanie materiałów węglowych przeznaczonych do uzdatniania wody i dla energetyki Ihor BORDUN, Politechnika Częstochowska, Politechnika Lwowska
Systemy handlu emisjami Piotr ZACHARSKI, IOŚ-PIB
Wybrane aspekty zwiększenia selektywności optoelektronicznych czujników produktów spalania w pożarach testowych i rzeczywistych Marek CHMIEL, Politechnika Częstochowska
Zastosowanie urządzeń na podczerwień w elektroenergetyce Marek CHMIEL, Michał KOBIERSKI, Marek LIS, Politechnika Częstochowska
Elektromagnetyczne zagrożenia środowiskowe generowane przez współczesne systemy elektromagnetyczne Paweł IDZIAK, Krzysztof KOWALSKI, Milena KURZAWA, Rafał M. WOJCIECHOWSKI, Politechnika Poznańska
Zastosowanie nanostruktur supramolekularnych w ekologicznych magazynach energii elektrycznej Piotr CHABECKI, Dariusz CAŁUS, Politechnika Częstochowska
Fedir IVASHCHYSHYN, Ihor BORDUN, Politechnika Częstochowska, Politechnika Lwowska
Wpływ poziomu próżni na wielkość strat w kinetycznych magazynach energii Patryk GAŁUSZKIEWICZ, Zbigniew GAŁUSZKIEWICZ, Politechnika Częstochowska
Kropki kwantowe w fotowoltaice Anna PIDLUZHNA, Konrad STĘPIEŃ, Politechnika Częstochowska
Lista referatów do przedstawienia na sesji posterowej jest otwarta i będzie aktualizowana na stronie.
11:30 - 11:45 Zakończenie sympozjum

Miejsce wydarzenia

Holiday Inn Warszawa Józefów
Telimeny 1
05-420 Józefów

Holiday Inn Resort Warszawa Józefów (holiday.aquila.pl) to czterogwiazdkowy hotel należący do InterContinental Hotels Group (IHG), z o.o.  Hotel powstał w 2007 roku w podwarszawskim Józefowie, około 4 km od granicy z Warszawą. 

Hotel oferuje 148 pokoi dla 299 osób, 220 miejsc parkingowych, stacja do ładowania samochodów elektrycznych (Tesla), restauracja, bar, centrum konferencyjne (12 sal, łącznie 1169 m2), największy na Mazowszu namiot sferyczny (500 m2) ze strefą Grill House, miejsce ogniskowe do 60 osób i teren zielony (11 ha) pod organizację imprez plenerowych.

Na terenie hotelu znajdują się 3 obiekty sportowe:
– pierwsze na Mazowszu pole do gry w minigolfa sportowego certyfikowane przez Światową organizację sportu, zarazem jedyne w Polsce pole Felt typu “B”,
– największy na Mazowszu park linowy z trasami dla dorosłych i dzieci od lat 3,
– pole golfowe ze strzelnicą golfową i ćwiczeniowym putting green.

W hotelu znajdują się również, m.in.: Centrum Delphinus (pływalnia, jacuzzi, sauna sucha i ceramiczna łaźnia parowa, mini gym), korty tenisowe, boisko wielofunkcyjne, SPA, siłownia na świeżym powietrzu dostosowana do treningu kalistenicznego, nowatorski plac zabaw dla dzieci ze ścianką wspinaczkową i szachami pod chmurką.

Kontakt

Organizator logistyczny:

WhyNotTravel sp. z o. o. sp. k.
ul. Kielnarowa 108A
36-020 Tyczyn

Katarzyna Domagała
e-mail: katarzyna.domagala@whynottravel.pl
telefon: +48 577 778 344